Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO

SORDYL STOMATOLOGIA 

MARTA ZIELIŃSKA-SORDYL
SORDYL STOMATOLOGIA MARTA ZIELIŃSKA-SORDYL 

Nazwa podmiotu leczniczego

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto określenia „podmiot leczniczy”, należy przez to rozumieć: Martę Zielińską-Sordyl, prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod firmą SORDYL STOMATOLOGIA MARTA ZIELIŃSKA-SORDYL, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów, posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5512335396 oraz numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON): 122418587, wykonującą działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Małopolskiego NR 000000227069 – dalej zwaną Podmiotem Leczniczym lub Podmiotem

§1

 1. Firmą podmiotu leczniczego jest: SORDYL STOMATOLOGIA MARTA ZIELIŃSKA-SORDYL, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów, posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5512335396 oraz numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON): 122418587.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność w zakładzie leczniczym pn.: SORDYL STOMATOLOGIA, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów.
 3. W ramach zakładu leczniczego SORDYL STOMATOLOGIA funkcjonuje:
 1. jedna jednostka lokalna pn. SORDYL STOMATOLOGIA 01, w ramach której działa: 

- Poradnia stomatologiczna 001, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów;

- Pracownia RTG 002, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego nr 000000227069.

Podstawa działania

§2

 1. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2190 t.j. ze zm;
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2017 1318 t.j. ze zm.);
 3. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego;
 4. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów wykonawczych do ustaw.

Zakres regulaminu

§3

Regulamin podmiotu organizacyjnego określa:

 1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 2. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego; 
 3. Organizację i zadania jednostki i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między nimi; 
 4. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego; 
 5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń; 
 6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 
 7. Warunki prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
 8. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Przedmiot działalności

§4

 1. Podmiot leczniczy, w ramach zakładu leczniczego, w funkcjonującej poradni, prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu:
 1. ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologii i pedodoncji, protetyki, diagnostyki obrazowej.
 1. Zakres udzielanych świadczeń odpowiada specjalności komórki organizacyjnej, wchodzących w skład zakładu leczniczego.

Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

§5

 • Podmiot leczniczy, udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego, odpowiadającym wymogom przewidzianym prawem pod względem warunków budowlanych, sanitarnych i instalacyjnych, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.595 ze zm.) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 1. Świadczenia udzielane są w pomieszczeniach zakładu leczniczego pod nazwą: SORDYL STOMATOLOGIA, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów, w poradni stomatologicznej oraz pracowni RTG wedle ich specjalności, zlokalizowanych pod tym samym adresem.
 1. Godziny udzielania świadczeń odpowiadają godzinom przyjęć personelu medycznego. 
 2. Szczegółowe godziny przyjęć określone są w harmonogramie pracy lekarzy.

Struktura organizacyjna i sposób kierowania

§6

 1. W ramach struktury podmiotu leczniczego wyodrębniono: zakład leczniczy pn.: SORDYL STOMATOLOGIA, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów
 2. W ramach zakładu leczniczego SORDYL STOMATOLOGIA funkcjonuje jedna jednostka lokalna pn.: SORDYL STOMATOLOGIA, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów, w ramach której działa:: 
 1. Poradnia stomatologiczna 001, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów
 2. Pracownia RTG 002, ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów;
 1. Zakładem leczniczym, jednostką organizacyjną oraz komórką kieruje bezpośrednio podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź upoważniona przez niego osoba (kierownik).

Cele i zadania podmiotu leczniczego

§7

 1. Celem głównym podmiotu leczniczego jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu leczniczego.
 2. Podmiot leczniczy realizuje swoje cele i zadania poprzez zapewnianie opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług. 
 3. Podmiot leczniczy gwarantuje jednocześnie, że:
 1. świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 
 2. pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach;
 3. aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologii i pedodoncji, protetyki, diagnostyki obrazowej, w tym diagnostyki obrazowej punktowej.
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, 
 2. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów, 
 3. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów, 
 4. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej, 
 5. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, 
 6. prowadzenie szkoleń w jednostce, 
 7. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności, 
 8. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli zakładu leczniczego, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§8

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz we wpisie do RPWDL z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. 
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta. 
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty. 
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. 
 5. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących.
 6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta w każdy możliwy sposób. 
 7. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 8. Nazwiska osób udzielających świadczeń medycznych znajdują się na tablicach informacyjnych.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego

§9

 1. Do zadań jednostki i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, wykonywanie zabiegów diagnostycznych oraz kierowania i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
 2. Świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych udzielane są zgodnie z przyjętą specjalnością komórek oraz odpowiadającym im zakresem świadczeń zdrowotnych.
 3. Do zadań każdej z komórek organizacyjnych należy wykonywanie:
 1. Porad lekarskich;
 2. Badań diagnostycznych;
 3. Zabiegów diagnostycznych.

Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

§10

 1. Poszczególne komórki organizacyjne funkcjonujące w ich ramach zakładu leczniczego i jednostki organizacyjnej, oraz osoby udzielające w imieniu podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osobą przez niego upoważniona (kierownik) 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§11

 1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 
 2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na zasadach prawem przewidzianych.

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§12

 1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie. 
 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez podmiot leczniczy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, podmiot leczniczy nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów. 
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat podana jest do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty poprzez wywieszenie w poradni.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 6. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania. 
 7. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 8. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

§13

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 
 3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy: 
 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 
 1. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Maksymalna wysokość opłat: 
 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, 
 2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia jw., 
 3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia jw.
 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczy uprawniony jest do odstąpienia od pobierania opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Aktualna cena za udostępnianie dokumentacji medycznej uwidoczniona zostaje w cenniku. Podmiot leczniczy nie ma obowiązku dokonywać zmian cen za udostępniania dokumentacji medycznej w sytuacji zmiany przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, o tyle o ile ceny te nie przekraczają limitów obliczonych na podstawie §13ust. 6 Regulaminu.
 3. Opłat za dokumentacje medyczną nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób.
 4. Opłat za dokumentacje medyczną nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 5. Opłat za dokumentacje medyczną nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

§14

 1. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
 1. dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym bez zbędnej zwłoki, 
 2. udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych, 
 3. w przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny, 
 4. w przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie leczniczym należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
 1.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 
 1. do wglądu w zakładzie leczniczym, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika, 
 2. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu, 
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji;
 4. na informatycznym nośniku danych;
 5. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 1. Zakład leczniczy udostępnia dokumentację medyczną: 
 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 
 2. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia bądź osobie która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 3. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 
 4. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru, 
 5. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom: wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.

Przepisy końcowe

§15

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników podmiotu leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
 3. Zmiany i uzupełnienia do regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych, postanowienia znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Sporządził i zatwierdził:

Marta Zielińska-Sordyl

Płatność kartą
Parking
Winda
Darmowe
WF-FI
Klimatyzacja
Kącik dla dzieci
Udogodnienia dla
niepełnosprawnych
TV