RODO

RODO

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Poniżej znajdzie Pan/Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług medycznych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) ( Dz. U. UE L. Z 2016 r. Nr 119, str 1), zwanego dalej RODO.

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest SORDYL STOMATOLOGIA Marta Zielińska-Sordyl ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@sordyl-stomatologia.pl, pod numerem telefonu 515-506-616 lub pisemnie na adres administratora wskazany w poprzednim punkcie.

3. Pana/Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych ( diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) i prowadzenie dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust 2 lit h RODO w zw. Z art 3 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową na świadczenie usług medycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Pana/ Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

6. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, technik dentystyczny wykonujący wypełnienia itd.). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli usługa medyczna podlega refundacji Pana/ Pani dane mogą być ponadto przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

7. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Przysługuje Panu /Pani prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania( przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana / Pani danych zawartych w tej dokumentacji). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pana/ Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Pana / pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności lub Pana / Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne ale konieczne dla uzyskania usługi.

Płatność kartą
Parking
Winda
Darmowe
WF-FI
Klimatyzacja
Kącik dla dzieci
Udogodnienia dla
niepełnosprawnych
TV